ویژگی‌های درب‌های درتک

کامپوزیـت چـوب پلاسـت، مـاده جدیـدی اسـت کـه از ترکیـب ذرات چـوب بـا مـواد پلیمـری سـاخته میشـود. دربهـای سـاخته شـده از ایـن متریـال نسـبت بـه سـایر دربهـا، مقاومـت بالاتـری در مقابـل ضربـه داشـته، ضـد آب و دیرســوز بــوده و در گــذر زمــان دچــار اعوجــاج نمــی شــوند و همچنیــن از کیفیــت رنــگ و متریــال آنهــا کاســته نمیشــود.
درتک

ویژگی های درب های کامپوزیت چوب پلاست

  • مقاوم در برابر رطوبت، مناسب برای محیط های مختلف
  • بدون نیاز به تجدید رنگ
  • ضد موریانه، مقاوم در برابر آسیب حشرات
  • مقاوم در برابر کمانش و اعوجاج
  • عایق صدا
  • مقاوم در برابر ضربه ، با دوام و ضد خش
  • ضد آب
  • دیرسوز با مقاومت حرارتی باال تحت استاندارد حرارتی B1
  • آنتی باکتریال با قابلیت شستشو
  • عایق گرد و غبار